1 books for « Andarto B.; Alien; 17t... »Edit

Sort by

‎Huygens, Christian (1629-1695)‎

Reference : C-0299

(1699)

‎Christiani Hugenii ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΟΣ [Kosmotheoros], sive De terris Coelestibus, earumque ornatu, conjecturae ad Constantinum Hugenium, Fratrem: Gulielmo III. Magnae Britanniae regi, a secretis. Editio Altera.‎

‎Hagae-Comitum: Apud Adrianum Moetjens, Bibliopolam, MDCXCIX [1699].- // 2ª ed.- 4°, (201x151mm.); [2], 144 p.; sign.: [1], A-S4; 5 grabados plegados; marca tipográfica en portada, divisa 'Amat libraria curam'.- // Encuadernación s. XVIII en plena piel; lomo cuajado con nervios y tejuelo en marroquín rojo; cantos y contracantos dorados a rueda; cortes tintados en rojo; planos gruesos. Grueso papel. Piel de cofia perdida; charnelas abiertas; pérdidas consolidadas en los planos; algunos puntos de oxidación dispersos.- // Proc.: Sin datos.- // Refs.: La Lande, p. 334; Poggendorf, I, c. 1165.‎


‎[Pour les commandes à livrer hors d'Espagne, s'il vous plait, voyez les conditions de vente et de livraison, type A].- // Cosmotheoros, la célebre obra póstuma de Huygens, publicada en 1698, fue su contribución al debate sobre la existencia de vida fuera de la tierra que había popularizado Fontenelle en 1686 con sus Entretiens sur la pluralité des mondes. De hecho, las primeras notas para el libro comenzó a tomarlas al leer el de Fontenelle ese mismo año de 1686. Una de las circunstancias más curiosas de este debate es que transcurrió acerca de en qué planetas era en los que había vida y cómo serían esos habitantes y sus civilizaciones: todos los que participaron compartían la convicción de partida de que sí que había vida extraterrestre, lo que tiene su explicación en una herencia de los debates medievales sobre la potencia de Dios que se saldó con la idea de que puesto que no cabía negarle la potestad de haber dispuesto vida en otros mundos, seguro que la había (ya que lo que sí que no cabía en su visión de Dios era que fuese caprichoso). A diferencia de Fontenelle, Huygens rechazó la idea de que hubiese habitantes en la luna (selenitas a los que Fontenelle imaginó como seres roedores que vivían bajo tierra alimentándose de piedras) aduciendo que, como no tenía ni atmosfera ni agua, por ello tampoco posibilidad de vida. Y, sin embargo, no solo la defendió para el resto de los planetas, sino que hizo a sus habitantes análogos a los terrestres, con el mismo tipo de inteligencia, inquietudes, capacidades y conocimientos. Se ha señalado cómo, curiosamente, la exposición de datos científicamente argumentados sobre dimensiones y características físicas de los diferentes planetas del sistema solar que Huygens fue desgranando, servían más bien para rechazar la idea de que hubiese vida que para defenderla, como, en cambio, efectivamente hizo(1). Ese optimismo lo basó en lo que llamó probabilidad: le parecía dudoso que si en otros planetas se daban ambientes como aquellos en los que en la Tierra había seres animados, la ley de la naturaleza fuera tal que en ellos no se cumpliesen resultados semejantes, de donde colegía que debían darse esos seres animados y, si debía haberlos, por ese mismo argumento se asemejarían con seguridad en nutrirse y en reproducirse (¡momento que aprovecha para dar cuenta del recientísimo descubrimiento con el microscopio de los espermatozoides!). Con el mismo tipo de analogías supone que entre ellos habría seres dotados de sentidos y del gusto por elevarse por encima de ellos, llegando así a lanzar la hipótesis de que sin duda habría diferentes tipos de seres dotados de diferentes tipos de raciocinio. Algo para lo que no dudó en traer como prueba la afirmación de que en la Tierra el hombre no es el único ser racional, ‘ya que en todas estas criaturas [el perro, el mono, el castor, las abejas, algunas pájaros...] percibimos un raciocinio independiente y previo al aprendizaje o la práctica’(2). Y en su entusiasmo deductivo (en realidad, abductivo), Huygens llevó las analogías al extremo de imaginar que incluso vestirían y tendrían conocimientos astronómicos seguramente semejantes a los de los humanos en la Tierra... Ciertamente Huygens dejó margen a que sus facultades no serían todas idénticas a las de los humanos, con lo que no contarían con algunos de los productos humanos, pero que gracias a aquellas otras que fuesen diferentes de seguro habrían inventado herramientas adecuadas con las que también podrían hacer cosas que en la Tierra eran impensables. Uno se queda con la sensación de que Huygens no estaba interviniendo en un debate sobre la existencia de habitantes en otros mundos, sino que, con esa excusa, estaba exponiendo su perspectiva sobre la naturaleza de la Tierra y la evolución del ser humano sobre ella, con una perspectiva deísta, mentalidad que solo enraizaría en el siglo siguiente.- // (1) Para el texto de esta afirmación hemos echado mano de la edición castellana del Cosmotheoros, de Rubén Martín Giráldez, publicada por Jekyll & Jill en Zaragoza en 2015.- (2) Como se recoge en la deliciosa introducción del clásico para los interesados en el debate científico sobre la vida extrarrestre Michael J. Crowe: The Extraterrestrial Life Debate 1750-1900: The Idea of a Plurality of Worlds from Kant to Lowell.- Cambridge: Cambridge University Press, 1986.‎

Andarto B.

Phone number : +34 600 450 767

EUR3,000.00
Get it on Google Play Get it on AppStore
Search - Andarto B.; Alien; 17t...

The item was added to your cart

You have just added :

-

There are/is 0 item(s) in your cart.
Total : €0.00
(without shipping fees)
More information about shipping
What can I do with a user account ?

What can I do with a user account ?

  • All your searches are memorised in your history which allows you to find and redo anterior searches.
  • You may manage a list of your favourite, regular searches.
  • Your preferences (language, search parameters, etc.) are memorised.
  • You may send your search results on your e-mail address without having to fill in each time you need it.
  • Get in touch with booksellers, order books and see previous orders.
  • Publish Events related to books.

And much more that you will discover browsing Livre Rare Book !